FAQ

Covid-19: De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen

De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen

Raadpleeg het overzicht van steunmaatregelen die worden genomen om de pandemie en de gevolgen ervan voor de Brusselse economie aan te pakken.

De steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen

Updated: 02 december 2021

Geactualiseerde onderwerpen:

Faillissement voorkomen : Financiële tussenkomst en ondersteuning voor bedrijfsbemiddeling en procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR)

Door de ernstige economische crisis die we doormaken, dreigen veel bedrijven failliet te gaan. Er bestaan echter procedures om dit te voorkomen. De procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de bedrijfsbemiddeling  zijn twee zulke procedures die een onderneming in moeilijkheden in staat stelt om samen met haar schuldeisers een oplossing te vinden en haar activiteit met een geruster gemoed voort te zetten (aanzuivering, spreiding of kwijtschelding van schulden …).

De regeling ter ondersteuning van de toegang tot de PGR en tot bemiddeling vormt een aanvulling op de rol van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM). Zo maakt het COM de balans op van de situatie van de onderneming in moeilijkheden. Samen met zijn deskundigen (accountants, advocaten, enz.) wordt een financiële en juridische diagnose gesteld. Afhankelijk van de conclusies van deze eerste analyse kan de onderneming worden verder geleid naar de geschikte bemiddelings- of PGR-regeling. Hierbij wordt tot 75% van de kosten van de verschillende bijstandverlenende partijen (bemiddelaars, advocaten, accountants, enz.) ten laste genomen.

Lees meer

DE PROXI-LENING: HET SPAARGELD VAN DE BURGERS OM DE KMO’S TE ONDERSTEUNEN

De “proxi-lening” is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van KMO’s via een belastingkrediet op een of meer leningen die door een Brusselaar aan een KMO worden verstrekt.

Via de Proxi-lening kan de kredietnemer (de zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een goedkope lening van maximum 250.000 euro voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een particulier (een naaste, familielid of wie belangstelling heeft voor de activiteit…). Tot en met 31 december 2021, is het mogelijk om een lening van maximum 300.000€ te krijgen (alle proxi-leningen gecombineerd). Na die datum, het maximum bedrag is 250.000€.

LENINGEN VOOR BRUSSELSE BEDRIJVEN MET MEER DAN 10 VTE's

Op verzoek van de Brusselse regering ondersteunt finance&invest.brussels via leningen de Brusselse bedrijven met meer dan 10 voltijds equivalenten. Deze leningen zijn voorzien om bedrijven te helpen die als gevolg van de coronacrisis met een tekort aan kapitaal kampen.
Meer info over de karakteristieken van de lening, de voorwaarden,...

 

NOODONDERSTEUNING VOOR BRUSSELSE BEDRIJVEN

Sinds 28 april kan je beroep kunnen doen op een gewestelijk support-team, bestaande uit coaches en begeleiders die de kennis en expertise van de belangrijkste regionale instanties verenigen. Zij zullen je ondersteunen met advies, expertise en nuttige contacten om je doorheen deze crisis te loodsen. Zij kunnen je ondersteunen in verscheidene domeinen : coaching, boekhouding & financiering, administratieve procedures, thematische expertise, export, kredietbemiddeling & juridisch advies. 
Meer info over deze begeleiding vind je hier.

Opgelet !! : deze begeleiding heeft geen betrekking op de federale of regionale premies en maatregelen. Indien je daar vragen over hebt, kan je ze rechtstreeks stellen aan 1819 via het nummer 1819.

 

DE SOCIALE ECONOMIE EN DE DIENSTENCHEQUEBEDRIJVEN

De Regering heeft tijdens de voorbije periode ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector.

 • Covid-19 opleidingen voor de toezichthouders en de dienstenchequewerknemers.
 • De automatische toekenning van forfaitaire steun onder de vorm van een eenmalig bedrag van €4.000 aan de erkende dienstencheque-ondernemingen* met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  Deze steun werd uitbetaald op 6 mei 2020
 • Op voorwaarde dat zij daartoe een aanvraag indienen : de mogelijkheid voor erkende dienstenchequebedrijven om hun werknemers actief in het Brusselse dienstenchequesysteem die (in de periode van 18 maart tot en met 30 juni) in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst als gevolg van Covid-19-maatregelen, financieel te ondersteunen. Met name € 2,50 bruto extra, per aangegeven uur tijdelijke werkloosheid. Alles weten en aanvragen.
 • Tijdelijke verhoging van het  bedrag van de gewestelijke tussenkomst met €2 per dienstencheque aangeboden bij de uitgiftemaatschappij voor terugbetaling (periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.)
 • De geldigheid van de dienstencheques in omloop tot en met 31 maart, evenals de dienstencheques uitgegeven in maart en april wordt voor de gebruiker verlengd met drie maanden.

OVERHEIDSGARANTIES

Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro;
Opmerking: de garantie van Brussel is een aanvulling  op de federale staatsgarantie.

 

Vrijstelling van de citytaks voor de hotels

Wat is de Citytaks ?

De citytaks is een hotelbelasting van 4 euro per nacht per bezette hotelkamer.

Vrijstelling van de citytaks voor de hotels

De Brusselse regering heeft beslist de vrijstelling van de citytaks voor de hotels te verlengen tot eind 2021.

Bron: Svengatz.be

 

De kredietbemiddelaar voor Brusselse ondernemingen

Ondervind je moeilijkheden met je beroepskredieten of je kredietverlener? hub.brussels - het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven -  stelt je, vertrouwelijk en gratis, een begeleiding voor om de dialoog te herstellen en een minnelijke oplossing tussen de partijen te vergemakkelijken.

Meer info

 

Kwijtschelding huur : belastingvoordeel voor eigenaars

Verhuur je een pand aan een zelfstandige of kmo’s die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten is, dan krijg je een fiscale stimulans om de huur in de maanden juni, juli, augustus of september 2021 kwijt te schelden. Als je daarvan gebruik maakt, kan je als verhuurder genieten van een belastingvermindering van 30 procent. 

Meer info

 

De federale maatregelen voor bedrijven

Update: 02 december 2021

Geactualiseerd onderwerpen :

Tijdelijke werkloosheid

 • Je moet een werknemer tijdelijk werkloos stellen?
 • Je wilt de aangifte elektronisch doen?
 • Je moet een validatieboek invullen?

Op de website van de RVA vind je alle info over de formaliteiten die je moet verrichten.

Naar de RVA website 

Voor vragen kan je de rubriek Nieuws, de infofiches Werknemers en Werkgevers en de FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona op de NEO-website raadplegen.

Afbetalingsplan voor ondernemingen met betalingsmoeilijkheden

Alle ondernemingen die alleen ‘coronaschulden’ hebben (schulden ontstaan vanaf 1 januari 2020) bij de belastingdienst, kunnen een betalingsregeling aanvragen zodat zij niet al deze schulden in één keer hoeven te betalen. Dit geldt voor schulden in verband met BTW, roerende voorheffing, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

De betalingen kunnen worden gespreid over 24, 36 of 50 maanden, afhankelijk van de situatie. 

Meer info

Het uitstel voor het indienen van de BTW-AANGIFTEN

Meer info op de website van de FOD Financiën.

HET BETALINGSPLAN VOOR SOCIALE WERKGEVERSBIJDRAGEN

Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.
Meer informatie.

De federale maatregelen voor zelfstandigen

Update: 1 oktober 2021

Geactualiseerde onderwerpen: Het overbruggingsrecht

De premie van 598,81€ bruto voor zelfstandigen

De regering heeft beslist om zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, een eenmalige premie van 598,81euro bruto toe te kennen. De premie is voor zelfstandigen die minimaal zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering ontvingen.

Meer info

Het overbruggingsrecht of het verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandig en ligt je activiteit grotendeels of helemaal stil door het Coronavirus ? Dan kom je misschien in aanmerking voor een speciaal vervangingsinkomen. Dit heet het overbruggingsrecht. Rocht je tot je sociaalverzekeringsfonds voor meer informatie.

Onder bepaalde voorwaarden kan je in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht in de volgende gevallen:

 1. Overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking
  • Dit recht is niet actief aangezien er geen verplichte sluiting meer is.
    
 2. Overbruggingsrecht in geval van omzetdaling.
  • Dit recht wordt behouden tot 31 december 2021. ​​​​​​​Het percentage van de daling van het omzetcijfer werd aangepast en gaat van 40% naar 65% voor de aanvragen die betrekking hebben op de maanden oktober tot december 2021. De andere voorwaarden wijzigen niet.
    
 3. Overbruggingsrecht bij quarantaine of verzorging van een kind 
  • ​​​​​​​Dit recht wordt behouden tot 31 december 2021, onder dezelfde voorwaarden.
    
 4. Overbruggingsrecht in andere situaties

Het dubbel overbruggingsrecht en de tijdelijke versoepelingen werden niet verlengd na 30 september 2021 en eindigen dus op deze datum.

Aan al deze maatregelen wordt definitief een einde gesteld op 31 december 2021.

Het overbruggingsrecht dien je aan jouw sociaalverzekeringsfonds aan te vragen 

Meer informatie over het overbruggingsrecht

Het uitstel, verlaging of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Uitstel van betaling

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, …) die getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Dat betekent dat:

 • De bijdrage van het eerste kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2019 die vervallen op 31 maart 2021 moeten betaald worden vóór 31 maart 2022.
 • De bijdrage van het tweede kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2019 die vervallen op 30 juni 2021 moeten betaald worden vóór 30 juni 2022.
 • De bijdrage van het derde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2019 die vervallen op 30 september 2021 moeten betaald worden vóór 30 september 2022.
 • De bijdrage van het vierde kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2019 die vervallen op 15 december 2021 moeten betaald worden vóór 15 december 2022.
   

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Kwijtschelding verhogingen

In 2021

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021 niet betalen voor 31 maart 2021 en 30 juni 2021, zullen omwille van die laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 die in de loop van het eerste of tweede kwartaal van 2021 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

In 2020

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 niet voor 31 december 2020 betalen, zullen omwille van die laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2020 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 als hun beroepsinkomsten van het jaar 2021 lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:

 • 719,68 EUR (exclusief beheerkosten) voor een zelfstandige in hoofdberoep;
 • 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.553,58 EUR;
 • 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 3.107,17 EUR.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de volgende bijdragen :

 • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020;
 • de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen zijn in 2020;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen in 2019 met vervaldag op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021.

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.
 

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Meer weten?

Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Meer informatie

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die tijdens de coronacrisis ziek worden, kunnen een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de eerste dag dat ze effectief ziek werden; er wordt niet langer rekening gehouden met de datum vermeld op het ziekte-attest. Door de specifieke maatregelen die gelden voor een consultatie van een (huis)arts, kan het immers lang duren vooraleer een zieke effectief zijn (huis)arts kan raadplegen. Daarom geldt deze specifieke crisismaatregel voor de periode van 1 maart tot eind september 2020.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

Andere details en specifieke gevallen

Update: 19 april 2021

Geactualiseerd onderwerp : Welke initiatieven nemen de gemeenten?

Welke steun bestaat er voor vzw's?

Vzw's komen op het vlak van belastingen en sociale zekerheid in aanmerking voor dezelfde steun als andere ondernemingsvormen. Bijvoorbeeld:

 • tijdelijke werkloosheid door overmacht, ook voor geco-contracten (zonder verlies van punten);
 • uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen, op verzoek en onder bepaalde voorwaarden;
 • automatisch twee maanden uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing;
 • automatisch uitstel van betaling van de btw of de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting;
 • enz.

Wat dekken de verzekeraars in geval van een pandemie?

DE ONONDERBROKEN VOORTZETTING VAN DE COLLECTIEVE DEKKINGEN DIE DE WERKGEVER HEEFT GESLOTEN VOOR ZIJN WERKNEMERS

Als gevolg van de Covid-19-crisis ben ik tijdelijk werkloos. Wat gebeurt er, nu mijn arbeidsovereenkomst is geschorst, met de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie die door mijn groepsverzekering zijn gedekt?
Volgens de normale regel zouden deze dekkingen worden geschorst omdat je arbeidsovereenkomst is geschorst. Maar gezien de omstandigheden verbindt de verzekeringssector zich er uitzonderlijk toe deze dekkingen te handhaven, zodat je beschermd blijft. Elke betrokken verzekeraar zal daarvoor contact opnemen met je werkgever om dit nauwkeurig toe te lichten aan de hand van de afgesloten groepsverzekering. De werkgever
heeft 30 dagen bedenktijd om het voorstel eventueel af te wijzen.

Ik ben werkgever. Welke formaliteiten moet ik hiertoe vervullen?
Geen! De verzekeraar neemt met je contact op om alle details van deze voortzetting en de gevolgen ervan uit te leggen. De dekkingen (pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie) die zijn opgenomen in de collectieve overeenkomst, blijven gelden. Je beschikt wel over 30 dagen om dit aanbod te weigeren.

In mijn collectieve verzekering zijn er soms ook andere dekkingen dan de hierboven genoemde, zoals bijstand.
In dat geval neem je het best contact op met je werkgever, zodat deze met de verzekeraar kan overleggen om een oplossing te vinden die rekening houdt met je financiële moeilijkheden.

Ik ben werkgever, wat gaat dit me kosten?
Voor de premies voor deze uitbreiding van waarborg kan je verzekeraar op jouw uitdrukkelijke vraag zes maanden betalingsuitstel verlenen, tot uiterlijk 30 september 2020.
De verzekeringssector vraagt overigens aan de regering dat het behoud van deze dekkingen in deze uitzonderlijke omstandigheden door de belastingadministratie niet zal worden beschouwd als ‘voordeel van alle aard’ van de betrokken werknemers.

ONDERNEMINGEN 

De Covid-19-crisis noodzaakt mij om mijn activiteiten stil te leggen. Wat nu?
Sommige voor ondernemingen bedoelde verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) worden automatisch aangepast bij een beperking van de activiteiten. In dat geval betaal je aan het begin van het jaar een provisionele premie en volgt er een regularisatie aan het einde van het jaar waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve activiteiten van de onderneming. De verzekeraars houden dus automatisch rekening met de impact van de crisis in het kader van deze verzekeringen.

Kan ik als ondernemer de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?
Voor verzekeringen zonder automatische aanpassing aan een beperking van de activiteiten, met name de brandverzekering, kun je 6 maanden betalingsuitstel (tot uiterlijk 31 oktober 2020) aanvragen, voor zover je onderneming haar activiteiten heeft stilgelegd door de regeringsmaatregelen die contacten en verplaatsingen beperken.

Kan een onderneming die ondanks alles haar activiteiten voortzet in geen geval betalingsuitstel krijgen voor verzekeringspremies?
Om welke verzekering het ook gaat: als je onderneming moeilijkheden ondervindt om de premies te betalen, neem dan contact op met je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon voor een gepaste oplossing.

De opschorting van overeenkomsten: wees voorzichtig!
Wat eventuele opschortingen van overeenkomsten betreft, krijgen ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken.
Eventuele opschortingen van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken; het risico bestaat dat deze voor de verzekerde ondernemingen zelf zeer nadelig blijken te zijn. In het belang van de ondernemingen en hun continuïteit is het, los van het stilleggen van de activiteiten, belangrijk om erop toe te zien dat de betrokken ondernemingen goed beschermd blijven. Er kunnen zich bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar. Een verzekering voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, brand, ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen) of goederen van ongeacht welke aard kan immers nog goed van pas komen.

Ik moet als ondernemer een krediet aflossen bij een verzekeringsonderneming
Voor de lopende kredieten of leningen aan ondernemingen zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als deze die in het moratorium van de banken zijn opgenomen voor de aflossingen en rentebetalingen met een vervaltermijn tot 31 oktober 2020.

Kun je een bewijs voorleggen dat je onderneming in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van de Covid-19-crisis en voldoe je aan de drie voorwaarden hieronder, dan kun je een uitstel aanvragen van maximaal 6 maanden, dat in ieder geval op 31 oktober 2020 afloopt. Dit moratorium betreft zowel de kapitaalaflossingen als de rentebetalingen.
Voorwaarden voor betalingsuitstel voor een krediet:

 • de onderneming ligt in België;
 • er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het krediet;
 • je hebt aan je contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Mijn onderneming dreigt door de Covid-19-crisis met meer onbetaalde facturen te zitten. Kan ik verder blijven rekenen op mijn kredietverzekeraar?
De kredietverzekering speelt inderdaad een cruciale rol in de commerciële transacties. De in België gevestigde kredietverzekeraars dekken de niet-betaling van facturen van hun verzekerden in België voor een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro.
Om deze transacties tussen ondernemingen ondanks de coronacrisis verder veilig te stellen hebben Assuralia en de Belgische Staat op 21 april een akkoord ondertekend waarin de Staat zich ertoe verbindt een deel van de risico’s te herverzekeren die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Deze verbinden zich ertoe als tegenprestatie om de kredietlimieten die op 1 januari 2020 van kracht waren ten opzichte van uw debiteuren, zoveel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Dankzij deze dubbele verbintenis kan je onderneming op je kredietverzekeraar blijven rekenen op nagenoeg identieke wijze als vóór het uitbreken van de coronacrisis.

We nodigen je uit om regelmatig de websites www.assuralia.be te checken voor eventuele updates.

Vind je hier geen antwoord, richt je dan enkel tot je contactpersoon bij je verzekeringsonderneming of tot je verzekeringstussenpersoon (makelaar of agent).

Bron: Assuralia - Bijgewerkt op 29 april

WELKE INITIATIEVEN NEMEN DE GEMEENTEN?

Verschillende Brusselse gemeenten voorzien op hun sites specifieke pagina's om burgers, handelaars en bedrijven te informeren over de getroffen maatregelen.

De meeste gemeenten hebben hun belastingen op terrassen, publiciteitsborden, kantoren, parkeerplaatsen (soms), vergoeding voor de marktstandplaats, commerciële huurprijzen enz. opgeschort of geannuleerd. Ze hebben whatsapp-groepen opgericht, brieven gestuurd met de maatregelen, speciale telefoonnummers ingesteld, hun commerciële diensten elke dag toegankelijk gemaakt, ook in het weekend, apotheken en andere bedrijven geholpen om afscheidingen in plexiglas te bekomen, een lijst gemaakt van de bedrijven die nog open zijn, take-aways, ... Sommigen overwegen om de regionale premie aan te vullen met een gemeentelijke premie of cadeaubonnen. 

Hieronder vindt u de de telefoonnummers en webpagina's van de Brusselse gemeenten:

Anderlecht

Site gemeente Anderlecht
Tel02 559 71 01 (van 9u tot 16u)
Tel : 02 558 08 00, nummer waar u terecht kan met vragen over de beperkende maatregelen.

Oudergem

Site gemeente Oudergem
Tel: 0800 35 179, mensen kunnen bellen met vragen over de toegang tot de boeken in de bibliotheek of als hun kinderen hulp nodig hebben met hun huiswerk. Ook mensen met vragen aan het OCMW kunnen die via dat nummer stellen

Sint-Agatha-Berchem

Site gemeente Berchem
Tel : 0800 35 160, gratis nummer waarmee u de administratie kan bereiken met vragen over de specifieke maatregelen van de gemeente.
Tel :  02 482 16 16 : voor geïsoleerde personen die hulp nodig hebben qua sociale- en thuiszorgdiensten. 

Etterbeek

Site gemeente Etterbeek
Tel: 0800 399 32 voor OCMW en sociale assistentie
Tel : 02 627 27 37, steun voor in quarantaine geplaatste en/of geïsoleerde personen ouder dan 60 jaar

Evere

Site gemeente Evere
Tel 0499 867 356 tussen 9 en 18.00 uur (OCMW) : om raad te vragen, maaltijden aan huis te krijgen of een doktersbezoek te regelen

Vorst

Site gemeente Vorst
Tel: 02 370 22 11

Ganshoren

Site gemeente Ganshoren
Tel: 02 464 05 36 of 02 563 46 15 (sociale hulp voor particulieren).
Tel: 02 /600.25.08 of 02/600.25.82 (hulp voor handelaars of zelfstandigen)

Elsene

Site gemeente Elsene
Tel: zie site voor de verschillende diensten.

Jette

Site gemeente Jette
Tel : zie site voor de verschillende diensten

Koekelberg

Site gemeente Koekelberg
Tel: 02 600 15 20 voor vragen met betrekking tot de scholen, crèches en gesloten ruimtes. Ook mensen die geïsoleerd zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden kunnen bellen

Molenbeek Site gemeente Molenbeek
Tel : zie site gemeente
Sint-Gilles

Site gemeente Sint-Gillis
Tel : 0800 35 176 : gratis nummer om geïsoleerde mensen te helpen met het winkelen. Van 9u tot 17u

Sint-Joost-ten-Noode

Site gemeente Sint-Joost-ten-Noode
Tel : 0800 35 446 (gratis nummer van 9 tot 13u)
 

Schaarbeek

Site gemeente Schaarbeek
Tel : 02 244 75 11 (sociale dienst van Schaarbeek van 09.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur) 

Ukkel

Site gemeente Ukkel
Tel : 02 348 65 51 of 02 348 66 69 of economie-coronavirus@ukkel.brussels : een werknemer van de gemeente staat ter beschikking van de handelaars en bedrijven om hen te informeren over de bestaande premies en specifieke bijstand (federaal en gewestelijk).

Stad Brussel

Site gemeente Stad Brussel
Tel : 02 279 22 11, het algemene nummer van de gemeente
Tel : 0800 20 035, gratis nummer voor de handelaars

Watermaal-Bosvoorde

Site gemeente Watermaal-Bosvoorde
Tel : 0800 352 42 (voor persoonsgebonden hulp)

Sint-Lambrechts-Woluwe

Site gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel :  02 761 27 07 - telefoonnummer is speciaal bestemd voor hulp aan senioren of kwetsbare personen die thuis moeten blijven

Sint-Pieters-Woluwe

Site gemeente Sint-Pieters-Woluwe
Tel : 0800 35 190 : gratis nummer indien u vragen heeft over de maatregelen (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u)

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.