De administratieve stappen voor Brusselse handelaars

Net zoals voor elke nieuwe activiteit gaat het openen van een winkel gepaard met een aantal administratieve verplichtingen om de nodige vergunningen te bekomen, een onderneming op te richten, een boekhouding te houden, personeel aan te nemen, muziek af te spelen...

Een winkel, restaurant of café oprichten

jouw verplichtingen

statut

Sociaal statuut

Bij de start van een onderneming moet een belangrijke beslissing worden genomen: start ik een eenmanszaak of een onderneming? Welke zijn de belangrijkste verschillen, de voor- en de nadelen van deze twee opties?

Meer info

 

approuvé

TOEGANG TOT HET BEHEER

Of het nu een eenmanszaak is of een onderneming, in hoofdberoep of in bijberoep: voor je je zaak opstart in Brussel, moet je in bijna alle gevallen bewijzen dat je beschikt over de basisvaardigheden bedrijfsbeheer. 

Meer info

 

accès

TOEGANG TOT HET BEROEP

In sommige sectoren - gegroepeerd in zogenaamde 'gereglementeerde beroepen' - heb je aanvullende specifieke beroepsvaardigheden nodig. Is jouw beroep gereglementeerd? 

Meer info

 

accident

VERPLICHTE VERZEKERINGEN

Een groot aantal verzekeringen zijn “facultatief”. Nochtans voorziet de wet een aantal verplichte verzekeringen...

Meer info

 

De boekhouding

voor handelaars

calculer

KASBEHEER

De kastoestand van je winkel is cruciaal. Ze zorgt ervoor dat je zaak kan functioneren. Jouw activiteit moet er dan voor zorgen om voldoende omzet te genereren om jouw kas te spijzen. Hoe kan je je kasmiddelen optimaal houden?

Meer info

 

Ecobox

ECOBOX, EEN EENVOUDIG BEHEERTOOL

Ecobox is een eenvoudig beheertool voor zelfstandigen en kleine ondernemingen dat toelaat om de essentiële functies van de ondernemingen dagelijks op te volgen. Ecobox is bedoeld voor alle ondernemers die hun activiteit zelf wensen te beheren.

Meer info

 

Les obligations comptables

BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

Niet alle ondernemingen zijn onderworpen aan hetzelfde boekhoudregime. De verplichtingen zijn afhankelijk van de juridische vorm, de activiteitensector, de omzet, het balanstotaal en het aantal tewerkgestelde personen.

Meer info

 

Personeel aanwerven

Les réglementations

Regelgeving

Als werknemer moet je een aantal verplichtingen naleven: kennisgeving aan het RIZIV, DIMONA-aangifte, inhouding van de roerende voorheffing, naleving van de wetgeving betreffende welzijn op het werk... Alle nodige informatie is terug te vinden op de website van de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Meer info

 

champ culture

WELZIJN OP HET WERK

Welzijn op het werk omvat het geheel van factoren betreffende de arbeidsomstandigheden van de werkplek waar het werk wordt uitgevoerd: veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale aspecten op het werk, de ergonomie, de hygiëne op het werk en de verfraaiing van de werkplaatsen.

Meer info

 

Recrutering

Recrutering

De onderneming groeit en je denkt eraan om personeel aan te werven. Waar vind je ze? Hoe bepaal je het loon? Welke tewerkstellingssteun bestaat er? Hoe zit het met het personeelsbeleid?

Meer info

fleuriste caisse

FINANCIËLE TIPS BIJ AANWERVING

Je hebt hulp nodig in je onderneming, maar zoals zo vele jonge ondernemers heb je niet de middelen om iemand aan te nemen? Er bestaan meerdere oplossingen en steun die toelaten om de personeelskosten te verminderen.

Meer info

Toelatingen en plichten

AMBULANTE HANDEL (MARKTEN, FOODTRUCKS, KERMISSEN...)

Een ambulante activiteit gaat buiten door en gebeurt door een handelaar of door iemand die geen winkel heeft.

Verplichte toelatingen

De kaart van ambulante handelaar laat toe om zeer specifieke goederen te verkopen. Ze wordt afgeleverd via het ondernemersloket. Naast deze kaart moet altijd aan de gemeente een toelating worden gevraagd om bezit te nemen van de openbare weg. Het bezit nemen van de openbare weg is onderworpen aan een gemeentelijke heffing. Als het bijvoorbeeld gaat om een markt, is het de organisator die toelating moet bekomen van de gemeente. 

Specifieke reglementering

Het uitvoeren en organiseren van kermisactiviteiten in onderworpen aan een specifieke reglementering.

Lees meer

Raad nodig om een foodtruck te starten ? 

Ze zien er vaak fun en kleurrijk uit en omdat ze binnen een wel omlijnd concept passen, lijken ze een gemakkelijk en goedkoop alternatief voor de opening van een vaste snackbar. Gemakkelijk? Dat is niet zo zeker! Trekt het avontuur je aan? Lees dan aandachtig ons advies voor een vlotte start!

Lees meer

AFVALINZAMELINGSCONTRACT

Als handelaar ben je verplicht om een afvalinzamelingscontract te ondertekenen bij het agentschap net_brussels of bij een geregistreerde afvalophaler

Ben je op zoek naar mogelijkheden om de afvalhoeveelheid te verminderen? Er bestaan heel wat bronnen die je kunnen helpen om afvalvrij te worden. Meer informatie? Neem hier contact op met jouw zero-afval adviseur zerowasteretail@leefmilieu.brussels 

AFSPELEN VAN MUZIEK

AANGIFTE BIJ SABAM

Als je muziek wilt afspelen in je zaak, restaurant, snackbar, taxi... moet je vooraf een aangifte doen bij SABAM om de artiesten een eerlijke verloning te bezorgen. Je betaalt dus jaarlijks een forfaitair bedrag die afhankelijk is van je activiteitensector. Alle informatie en de procedure is terug te vinden op deze pagina van de website 1819 en op de website van SABAM.

DE GELUIDSNORMEN

Let er ook op om de geluidsnormen van toepassing op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na te leven en geen geluidshinder te genereren. Alle informatie in dit verband is terug te vinden op deze pagina van de website 1819.

Brandpreventie

Jouw zaak moet voldoen aan de normen inzake brandpreventie. Hiervoor moet je meestal een bezoek van de Brusselse Brandweer aanvragen voor je zaak om zo een 'Veiligheidsattest' te krijgen.

De referentiewebsite voor Brussel is www.brandweer.brussels.

Horeca- of handelszaak?

Horecazaken hebben heel vaak een nieuw attest nodig bij een verandering van uitbater. Voor handelszaken is dat minder systematisch het geval.

In beide gevallen kunnen de toekomstige uitbaters van de horeca- of handelszaak bij de Dienst Uitbating van hun gemeente navragen of er in hun situatie een attest nodig is. Dat hangt af van de gemeentereglementen.

Hoe krijg je een Veiligheidsattest?

  1. In de eerste plaats raden we aan om te bellen naar de dienst Preventie van de Brandweer. Op administratieve vragen krijg je meteen een antwoord. Heb je eerder een technische vraag over de installaties die nodig zijn, dan belt een officier je terug om aan te geven welke de voornaamste regels zijn die je moet volgen en welke regelgeving van toepassing is naargelang het type zaak.
     
  2. Zodra je de officier aan de lijn hebt gehad, zijn aanbevelingen hebt gevolgd en het nodige hebt gedaan in jouw zaak, vul je een formulier in om een bezoek van de Brandweer aan te vragen. Stuur dat formulier naar prev@firebru.brussels. De datum van het bezoek wordt vastgelegd in overleg met de Brandweer. Voor de dossierkosten betaal je een forfait van 60 euro en elk bezoek kost 100 euro per uur. Over het algemeen duurt een bezoek aan een horeca- of handelszaak één uur.
     
  3. Als er tijdens het bezoek gebreken worden vastgesteld, bezorgt de Brandweer jou het controleverslag waarin deze gebreken als opmerkingen worden toegevoegd. De gemeente ontvangt dat verslag ook. Daarna zul je gevraagd worden om de gebreken te verhelpen. Om te laten controleren of je de aanbevelingen van de Brandweer hebt gevolgd, moet je foto's sturen als bewijs (als de gebreken die je moest verhelpen gefotografeerd kunnen worden, zoals het plaatsen van brandblussers bijvoorbeeld). Die foto's voeg je als bijlage bij het oorspronkelijke formulier dat je opnieuw moet versturen.  Kun je de aanpassingen niet met foto's aantonen? Dan moet je opnieuw een afspraak maken voor een bezoek (tegen hetzelfde tarief als je eerste afspraak).
     
  4. Is alles in orde? Dan ontvang je het attest zonder opmerkingen.

Meer info

Raadpleeg voor meer details het Vademecum dat hierover door de Brandweer werd opgesteld.

Lees meer

Dossier Horeca

In de meeste gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet toelating worden aangevraagd om een horecazaak te openen. Er moet meestal een dossier horeca worden ingediend dat verschilt van gemeente tot gemeente. 

De aanvraag moet gebeuren bij de dienst Middenstand Sommige gemeenten beschikken over een cel die zich specifiek bezighoudt met de horecazaken. 

Meer info

 

GEMEENTEBELASTING OPGELEGD AAN DE HANDELSZAKEN

De Brusselse gemeente hebben een eigen belastingbevoegdheid. Elke gemeente kan dus om verschillende redenen belastingen innen, bijvoorbeeld: een belasting op nachtwinkels, op het gebruik van de openbare weg, op commerciële winkels, op de bezetting van een gemeentelijk huurpand....

Voor meer informatie kan je de lijst van gemeentebelastingen raadplegen of kan je contact opnemen met de gemeenteontvanger van jouw gemeente.

KASREGISTER VOOR DE HORECA

Alle horeca-uitbaters zijn verplicht om een controledocument af te leveren aan de administratie. Het betreft rekeningen, reçu’s of kastickets uit een kasregister.

De FOD Financiën heeft een speciale website gemaakt met alle praktische en technische details.

De website SCE-Horeca geeft extra uitleg om je te helpen.

OPENINGSUREN

De openingsuren van de detailhandel worden geregeld door een federale wet.

Handelszaken die diensten aanbieden zoals restaurants, cafés, kappers.. .zijn hier niet aan onderworpen. 

De wet op de detailhandel legt onder meer een wekelijkse rustdag op en beperkt de openingsuren van de daghandel (van 5 tot 20 uur op weekdagen en van 5 tot 21 uur op vrijdag en de dag voor een feestdag) of van nachtwinkels (van 18 uur tot è uur ‘s ochtends). 

Er zijn afwijkingen mogelijk afhankelijk van het type handelszaak. 

Er bestaan ook gemeentelijke afwijkingen tijdens bijzondere evenementen: solden, eindejaarsfeesten, braderijen... De gemeente publiceert elk jaar een lijst met de dagen waarop de afwijkingen gelden. 

Voor toeristische centra gelden eveneens afwijkingen op de wetgeving betreffende de openingsuren of de wekelijkse rustdag. 

ROOKVERBOD

Het is verboden te roken in besloten openbare ruimten. Een horecazaak is per definitie niet roker. Er moet een zichtbare signalisatie worden aangebracht die herinnert aan het rookverbod. Dit kan onder de vorm van pictogrammen of verbodsteksten.

Roken is toegelaten op het terras, op voorwaarde dat het terras aan één zijde helemaal open is. Het is ook mogelijk om een rookkamer te voorzien in de horecazaak. Er moet echter wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Alle informatie is terug te vinden in de brochure uitgegeven door de FOD Volksgezondheid.

TERRAS OF VOORWERP OP HET OPENBARE DOMEIN

In de hele Brusselse regio is de installatie van terrassen onderworpen aan een reglementering. Het is dus noodzakelijk om toelating aan te vragen bij de gemeentelijke overheid. Meestal wordt een vergunning afgeleverd voor één jaar. Alleen de horecazaken kunnen een terras aanvragen. 
Andere handelszaken kunnen toelating vragen voor een etalage of een display.

Er zijn ook vergunningen voor specifieke evenementen. Vraag ernaar bij de gemeente.
Elke gemeente heeft zijn eigen reglement.

Meer info

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.